Ugdymo karjerai darbo grupė:

Rimutė Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja, koordinatorė,

Jolanta Kiūdienė, fizikos  mokytoja, narė,

Kristina Nevelkienė, 8-II kl. auklėtoja, narė,

Rasa Skrodenienė, IIIa klasės auklėtoja, narė,

Aida Vaičiūnienė, IIIb kl. auklėtoja, narė,

Audronė Sermontienė, IVa ir IV b kl. auklėtoja, narė

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  • ugdyti mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų kompetenciją pažinti karjeros galimybes, planuoti ir įgyvendinti karjerą;
  • organizuoti renginius, skirtus mokiniams supažindinti su įvairiomis profesijomis;
  • organizuoti išvykas į įstaigas/organizacijas, kurių metu mokiniai bus supažindinami su naujomis karjeros galimybėmis;
  • sudaryti galimybę naudotis internetu profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais;
  • teikti pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi ir tęstinų studijų sąlygas mokiniams ir tėvams;
  • gerinti mokinių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą, žinių siekimą;
  • bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
  • kaupti informaciją apie profesijas, profesinį rengimą, aukštojo mokslo siekimo galimybes ir darbo rinką šalyje bei užsienyje.